در تماس باشید

خانهتماس با ما

مدیر تم ایکس

مدیرعامل: آرش خادملو
مدیر مالی: آرش خادملو

دفتر مرکزی

خیابان بهشتی،
آزادگان شرق، تهران

ایمیل ها

virasat@gmail.com
my.virasat@gmail.com

تماس ها

91+ 123 456 9857
91+ 258 548 5426