# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

شما همچنین می توانید رنگ ها را با متن روشن در پس زمینه های تاریک معکوس کنید با .table-dark.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

گزینه های سر جدول

همانند جداول و جداول تیره، از کلاس های اصلاح کننده استفاده کنید .thead-light or .thead-dark برای ایجاد <thead> روشن یا خاکستری تیره ظاهر می شود.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

ردیف های راه راه

Use .table-striped برای اضافه کردن zebra-striping به هر ردیف جدول در داخل <tbody>.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

ردیف های تاریک راه راه

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

جدول مرزی

افزودن .table-bordered برای مرزها در همه طرف های جداول و سلول ها.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter
# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

جدول بدون حاشیه

.table-borderless
# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

تاریک بی مرز

.table-borderless همچنین می تواند در جداول تاریک استفاده شود.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

ردیف های قابل شناور

افزودن .table-hover برای فعال کردن حالت شناور روی سطرهای جدول در داخل <tbody>.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter

ردیف های تاریک قابل شناور

افزودن .table-hover.table-dark برای فعال کردن حالت شناور روی سطرهای جدول در داخل <tbody>.

# اول آخر رسیدگی
1 ارش خادملو @mdo
2 ارش خادملو @fat
3 ارش خادملو @twitter